Pracovní pravidla

Z Nápověda
Verze z 4. 2. 2016, 06:58, kterou vytvořil Zwseditor (diskuse | příspěvky) (Rozmezí placené pracovní doby)

Přejít na: navigace, hledání

Pracovními pravidly určíte pracovní úvazky, pracovní dobu, povinnosti a další podmínky následného vyhodnocení docházky zaměstnance. Nastavíte zde konkrétní požadavky kladené na zaměstnance a vykazování jejich porušení. Po nastavení bude systém hlídat dodržování pravidel daného zaměstnance a v přehledu zviditelní jejich porušení.

Typy pracovních pravidel

 • denní (př. 8h, 6h)
 • týdenní (rozlišení pracovní doby v jednotlivé dny týdne – např. úřady)
 • přepínač denních pravidel

Nejprve nastavíme jednotlivé typy denních pravidel, z nich je pak vycházeno při sestavení pravidla týdenního. Takto sestavená týdenní pravidla lze následně přidělovat jednotlivým zaměstnancům. Nastavení denního pravidla je velmi komplexní. V rámci denního pravidla určíme:

 • název
 • pracovní povinnost
 • volná pracovní doba
 • den začíná v
 • základní pracovní doba
 • rozmezí placené pracovní doby
 • ignorovaný čas
 • přestávky
 • přesčasy
 • reportovací zóny
 • nastavení státních svátků

Není nutné nastavovat zkrácené či poloviční úvazky, tyto je možné určit při zadání zaměstnance volbou úvazku procentuálně 6h = 75% , 4h = 50%

Postup pro denní pravidlo

Vytvořte souhrn všech typů denních pravidel, které budete ve Vaší firmě aplikovat.

 • Kliknout na „Vytvořit pravidlo“


Pravidla1a.png


Typ nového pravidla – Vybereme denní pravidlo

Nastavení pravidla

 • Název pravidla: pojmenovat (doporučujeme krátké názvy 8h, 6h, ranní směna)


Pravidla2.png


Pracovní povinnost

Určuje požadovanou celkovou dobu pobytu na pracovišti za den včetně pauzy.


Pravidla3.png


Příklad: Pracovní úvazek 8h – pracovní povinnost 8:40

Volná pracovní doba

Pro evidenci pružné pracovní doby nastavíme volnou pracovní dobu. Tato funkce, hlídá pouze celkový měsíční součet. Není důležité kolik hodin je zaměstnanec na pracovišti denně, ale zda jeho celkový měsíční součet odpovídá povinnosti jeho úvazku. Pro volnou pracovní dobu můžeme ovšem také nastavit její omezení – tj. kolik hodin minimálně je zapotřebí, aby byl zaměstnanec v práci.

Příklad: Zaměstnanec má 8 hodin pracovní směnu, plus 40 minut přestávky, pracuje ve volné pracovní době, ale musí být na pracovišti denně minimálně 6 hodin.


Pravidla4.png


Den začíná v

Pokud se ve Vaší firmě uplatňuje práce přesahující z jednoho dne do druhého (tj. přes půlnoc), je zapotřebí nastavit, do kterého dne se bude daný odpracovaný čas započítávat. Zda má být čas počítán do dne příchodu do práce, či do následujícího. Pro tyto účely stanovíte, kdy bude v systému přecházet jeden den v druhý tak, aby byly pokryty potřebné přesuny odpracované doby v noci.

Příklad: Pracovník chodí do práce v 21:30 a setrvává do 5:00. Odpracovaná doby by měla být započítána do dne odchodu z práce. Nastaví se tedy, že nový den pro mě nezačíná o půlnoci, ale již ve 21:00 předchozího dne. Zaškrtnuté políčko „předchozí pracovní den“ tedy znamená, že pokud je příchod 31.1 21:00, tak se odpracovaná doba započítává do 1.2. Naopak pokud budeme chtít započítat celou dobu do dne příchodu do práce, nastaví se začátek dne na 6:00 a políčko předchozí den se nechá volné.


Pravidla5.png


Rozmezí placené pracovní doby

Pracovní dobu je možné evidovat také pouze v požadovaném úseku. Touto funkcí můžete určit omezení doby, po kterou bude zaměstnanec v práci placený – dobu, která se bude do systému načítat.

Příklad: Zaměstnanec přijde do práce již v 5:00, ale placená pracovní doba začíná až od 6:00. V tomto případě se mu hodina od 5:00 do 6:00 do výsledku odpracovaných hodin nezapočítá – na pracovišti neměl být.


Pravidla6aa.png

Ignorovaný čas

Znamená čas příchodu a odchodu za hranicí rozmezí placené pracovní doby, který není považován za porušení pravidel a nebude se v docházce zobrazovat jako porušení. Jedná se o čas, který smí pracovník již být na pracovišti a „připravovat se na práci“. Většinou se 10-30 minut před a po skončení pracovní doby.

Příklad: Placená pracovní doba začíná v 6:00 a končí v 20:00. Vím, že někteří zaměstnanci přicházejí do práce již dříve a nechci, aby byl tento příchod zobrazen jako porušení pracovní doby. Zároveň nechci, aby tato doba byla zaměstnanci započítána do odpracované doby. Nastavením ignorovaného času zajistím, že tento dřívější příchod nebude reportován jako porušení pracovní doby.


Pravidla7.png

Základní pracovní doba

Základní pracovní doba určuje dobu, kdy zaměstnanec musí být přítomen na pracovišti. Určuje dobu, ve kterou zaměstnanec nezávisle na tom zda má, či nemá pružnou pracovní dobu, musí nejpozději přijít a nejdříve odejít - nemůže být nepřítomen.

Zde také zadáte dobu přestávek, které se nezahrnují do odpracované placené doby.

Příklad: Zaměstnanci se odečítá maximálně 10 minut z odpracované doby a musí být přítomen na pracovišti od 9 hodin do 12 hodin.


Pravidla6.png

Přestávky

V rámci pracovní doby čerpají zaměstnanci stanovené přestávky. Režim čerpání a odečtu přestávek je možné nastavit různými způsoby. Přestávka může být - určená – v daný časový interval, v určené délce - vypočítaná – v závislosti na odpracované době.

Určené

Nastavením přestávek na typ určené můžete stanovit čas, kdy musí být přestávka dodržena a její délku. Přestávka určená může dále nabývat vlastnosti pohyblivé, nebo pevné.

Seznam pravidel určených pohyblivých přestávek

Pro pohyblivou přestávku nastavte parametry intervalu, ve kterém musí být přestávka čerpána a délku této přestávky. Minimální doba přestávky pak určuje nejmenší délku trvání, kterou může přestávka mít, aby byla do tohoto úseku započítána. Přestávka, kterou si zaměstnanec označí v daném intervalu je započítána, jako tato přestávka. Pokud není označena, dojde ke strhnutí této přestávky automaticky.

Příklad: Pohyblivá přestávka na oběd je v rozmezí od 10:30 do 13:00 a odečítá se 30 minut.


Pravidla8.png


Seznam pravidel pevných přestávek

Pevná přestávka určuje pevně danou dobu čerpání přestávky. Není zde žádný prostor pro volné čerpání přestávky.

Příklad: Pevná přestávka je nastavena od 9:00 do 9:10 a odečítá se 10 minut.


Pravidla9.png


Vypočítané

Vypočítané přestávky stanovují délku v závislosti na odpracované době.

Příklad: Po 3 odpracovaných hodinách je nařízena 10 minutová přestávka. Po 6 odpracovaných hodinách je povinná přestávka 30 minut. Po 9 hodinách 10minut. Odpracovaná doba se počítá od prvního příchodu do práce daného dne.

Je nutno zvolit z výběru „Jak jsou použita pravidla dopočítávaných přestávek“ jak má být s výpočtem zacházeno…


Pravidla10.png


Minimální doba přestávky, která má být zahrnuta – Minimální doba přestávky určuje nejmenší délku trvání, kterou může přestávka mít, aby byla do tohoto úseku započítána.


Přesčasy

Seznam časových zón, které jsou považovány za přesčas Seznam časových zón umožní nastavit jednotlivé časové úseky, v rámci kterých je odpracovaná doba považována za přesčas a podléhá individuálnímu způsobu výpočtu – doba, kdy je práce zvýhodněna nějakým benefitem. Tuto dobu evidujeme na patřičném přesčasovém účtu.

Vložit do účtu přesčas Touto funkcí určíme cílový přesčasový účet, na kterém bude doba odpracovaná ve zvoleném úseku evidována. Můžeme rozlišit přesčasový účet práce v noci, práce o víkendu a státních svátcích atp.

Vložit x % z vypočítaného přesčasu Práce přesčas bude výsledně reportována na patřičném účtu, který byl zvolen. Tato informace může být vyhodnocena a kompenzována při výpočtu mezd zaměstnance. Jednou z možností kompenzace je také poskytnutí benefitu formou navýšení odpracovaných hodin, pokud byly tyto odvedeny v době přesčasu. Z těchto hodin je pak možné čerpat náhradní volno, nebo jsou proplaceny ve standardní sazbě bez příplatku a příplatek je určen navýšením hodin v systému.

Příklad: Zaměstnavatel poskytuje benefit ve výši 25%. To znamená, že hodina přesčasu =1h 15min, a tato doba se může použít jako náhradní volno, nebo se proplatí. Práce od 20:00 do 23:00 je považována za přesčas. Mohu vybrat jak dále nakládat s odpracovanými hodinami tomto rozmezí. Vyberu účet, na kterém bude tato doba evidována, popř. také výši poskytovaného benefitu, kterým tuto dobu při převodu přepočítám.


Pravidla11.png


Reportovací zóny

Tato záložka slouží pouze k monitorování určitých skutečností, jež mohou nastat. Umožňuje získat přehled o požadovaných informacích bez zásahu do rozdělení hodin a výpočtů a efektivně tak hlídat chování zaměstnanců.

Příklad: Zajímá mě, kdo a jak často bývá v práci od 20:00 - 22:00 a komu se to počítá jako „práce v noci“. Tato informace mi poslouží například k filtrování nežádoucí časté práce v noci za účelem získání benefitu.

Postup: Nastavte úsek reportovací zóny a účet, kam je tento čas ukládán.


Pravidla12.png


Nastavení státních svátků

V základním nastavení je státní svátek pojímán jako den, ve kterém nevzniká pracovní povinnost. Pokud jsou potřeby Vaší firmy jiné, toto nastavení umožňuje nastavit státní svátek do režimu pracovního dne. Možnost evidence chybějícího času na účet absence o státních svátcích je funkce informativního charakteru. Při jejím využití získáte přehled o hodinách chybějících z důvodu státního svátku, aniž by zaměstnancům vzniklo porušení pracovní doby. Pokud budete chtít tuto možnost využít, je třeba založit si v účtech účet absence o státních svátcích.

Příklad: Pokud na pracovní den připadne státní svátek, je tento den pojímán jako den volna, pokud je zaškrtnuto políčko Práce o státním svátku, je v režimu pracovního dne.


Pravidla13.png


kliknout na „Uložit“

Postup pro přepínač denních pravidel

Přepínač denních pravidel umožňuje nastavení podmínek směnného provozu ve firmě. Pro určení patřičné směny vymezíme časový úsek, kdy je příchod vyhodnocen jako ranní směna, odpolední, či noční. Systém pak na základě takto nastavených pravidel vybere konkrétní režim vyhodnocení docházky daného zaměstnance. V rámci přepínače denních pravidel je zároveň řešen výběr uplatnění konkrétního pravidla v případě celodenní absence.

Postup:

 • Kliknout na „Vytvořit pravidlo“

Vybrat z typu pravidel „přepínač denních pravidel“


Pravidla14.png


 • Název pravidla: Doporučujeme krátký výstižný název


Pravidla15.png


 • Příchozí pravidla: Nastavíte rozsah doby příchodů na směnný provoz a do jaké směny tento příchod spadá.

Příklad: Zaměstnanec přijde mezi 4:00 a 7:00 – jeho docházka bude přiřazena do předdefinované směny „8h“. Pokud přijde v rozmezí 13.00 až 15:00 docházka bude přiřazena do předdefinované směny „6h/p“.


Pravidla16.png


Přepnutí pravidla, když zaměstnanec nejde ten den do práce.

V případě, že se zaměstnanec v průběhu celého dne nedostaví do práce, je možné touto funkcí předem určit pravidlo, které má být uplatněno. Pokud nemá pracovní povinnost každý den, není třeba toto políčko zadávat.


Pravidla17.png

Postup: pro týdenní pravidlo

Týdenním pravidlem upravíte rozložení nároku na docházku zaměstnanců v průběhu pracovního týdne. Takto je možné specifikovat rozdílné požadavky na konkrétní dny v týdnu – např. úřední dny.

Příklad: Ve firmě je požadována v pondělí a úterý povinná přítomnost na pracovišti od 8:00 do 16:00, v ostatní dny pouze od 8:00 do 14:00. V rámci týdenního pravidla vyberu z vytvořeného portfolia denních pravidel a tyto přiřadím odpovídajícím dnům.

 • Kliknout na „Vytvořit pravidlo“

Vybrat z typu pravidel „týdenní pravidlo“


Pravidla18.png


Nastavení pravidla

 • Název pravidla: Doporučujeme krátký výstižný název


Pravidla19.png


 • Pravidla pro dny v týdnu: Zde vyberete pro každý jeden den z již předdefinovaných denních pravidel.


Pravidla20a.PNG


 kliknout na „Uložit“

Seznam vytvořených pracovních pravidel

Pravidla21.png


Ze zobrazeného seznamu pracovních pravidel lze jednotlivá pravidla upravit, vytvořit jejich kopii (doporučujeme při vytváření obdobných pravidel) nebo smazat. V případě smazání (nedoporučujeme) mohou přestat některá již nastavená pravidla fungovat.


Další stránka

Předchozí stránka

Zpět na hlavní stránku